Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych występuje w przypadkach gdy:

  • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający kowal sp. z o.o. sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem (np. nie udzielili Państwo zgody w przypadku, kiedy była niezbędna), a sprzeciwili się Państwo usunięciu Państwa danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • kowal sp. z o.o. nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • zgłosili Państwo sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie kowal sp. z o.o. są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeżeli zgłoszą Państwo żądanie ograniczenia przetwarzania, kowal sp. z o.o. nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych bez zgody, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia zostaną Państwo o tym poinformowani.

Did you find what you were looking for?

Copyright © 2019 kowal sp. z o.o.